Деница Николова - адвокат град София

Оценете
(5 гласа)

Адвокат Деница Николова е член на Софийска адвокатска колегия (САК). Завършила е специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство, град София. Възпитаник е на гимназия с изучаване на чужди езици „Константин Фотинов” – гр. Самоков, паралелка с немски език.
Владее английски и немски език. Специализирала е юридически английски, за който притежава международен сертификат – International Legal English Certificate from the University of Cambridge /ILEC/.
Самостоятелна адвокатска практика започва в началото на 2011 година, като преди това е работила в утвърдени строителни и инвестиционни дружества като юрисконсулт в сферата на недвижимите имоти. Области – Вещно, гражданско и търговско право, а по-рано – във Върховна Касационна Прокуратура, отдел „Международна правна помощ” със сфера на дейност – Международно сътрудничество на Прокуратурата.
Определящи за работата й са прецизност, търпение, индивидуален подход към всеки клиент и дискретност. Адвокат Николова предлага практични решения за всеки конкретен казус, като обръща внимание както на цялостната картина, така и на всеки един аспект от нея.
Ползва се с добра репутация на професионалист, който е добър в това, което прави. Адвокат Деница Николова има необходимия опит, натрупан при ежедневната й работа и контакти със съдебни, държавни и общински органи, обществени институции и организации.
Притежава необходимите качества за всеки адвокат, сред които се отличава способността й да установи конкретно проблема и да предложи варианти за неговото разрешаване и като вземе предвид разходите и ползите от възможните действия, да избере най-подходящия; да преговаря, като насочи и доведе разговорите до благоприятен край за страните; да изслушва хората, да обръща внимание на това, което казват, без да ги прекъсва, задавайки подходящите въпроси.
На тази страница не са посочени поименно клиентите, тъй като всеки един от тях е ценен за адвокат Николова, която остава лоялна към всеки един от тях и техните казуси.
Предлага професионални услуги, които се градят благодарение на непрестанната грижа, която полага, за да се осъществи ефективна работна връзка с клиентите, основана на конфиденциалност и взаимно уважение, доверие и дух на партньорство. Това е, което истински я отличава от останалите кантори.
Участие в специализирани семинари и конференции по въпроси на правото:
7-8 октомври 2014 год: Семинар на тема: “Правни аспекти на франчайз бизнеса. Дистрибуторски договори”;
25 април 2014 г.: Семинар на тема: “ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ” – Съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит;
6 март 2014 год.: Семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”, организиран от АПИС в сътрудничество със Съюза на юристите в България и ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО”;
21-22 Октомври 2013 г. Конференция: 6-ата Източноевропейска Конференция на Игралната Индустрия (EEGS);
11 октомври 2013 г. Семинар на тема: „Актуални насоки в трудовите и осигурителните отношения”, организиран от Апис.
18 юли 2013 г. Семинар на тема: „Актуални практически проблеми при прилагането на закона за устройство на територията”, организиран от Апис.
5 юли 2013 г. Семинар на тема: „Избягване на двойното данъчно облагане – тенденции, перспективи и развитие”, организиран от Апис.
27-29 март 2013 г. Семинар на тема: „Граждански процес – изпълнително производство. Производства по граждански дела при действие на правото на Европейския съд. Заповедно производство. Обезпечително производство.” Организиран от НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”.
21-23 март 2012 г. Семинар на тема: Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета, относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II), организиран от Институт по Международно Частно Право и адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев” в изпълнение на проекта EUROME – част от програмата CIVIL JUSTICE на ЕС.
16-18 януари 2012 г. Семинар на тема „Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения (“Рим I”), организиран от Институт по Международно Частно Право и адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев” в изпълнение на проекта EUROME – част от програмата CIVIL JUSTICE на ЕС.
11–13 май 2011 г. Семинар на тема „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството”, организиран от НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”.
09-11 март 2011 г. Семинар на тема: „Актуални въпроси на търговското право. Законодателни промени. Ликвидация. Изпълнително производство”, организиран от НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”.

ДЕЙНОСТ

Адвокат Деница Николова предлага комплексни услуги, включващи правни консултации, защита и процесуално представителство на физически и юридически лица, абонаментно правно обслужване на български и чуждестранни корпоративни клиенти.
Специализирала е и има опит в сферата на вещното, търговското и трудово право, административно, гражданско и облигационно, семейно и наследствено право; процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела, международно право. Изготвя договори и правни документи, като дава консултации на клиентите за правните сделки и ги съветва по отношение на бизнес транзакции. Има задълбочени познания за законите и съдебните процедури на територията на Република България, както и за принципите и процеса на предлагане на качествени услуги на физически лица и корпоративни клиенти, което включва реална преценка за нуждите на клиента и оценка на удовлетворението му.
Областите, в които практикува, са:

Правни съвети и бизнес консултации на юридически лица за недвижими имоти и бизнес проекти в България. Изработване на правни анализи на проекти за придобиване на недвижими имоти, осъществяване на правно съдействие за правилното реализиране на търговските сделки.
Изготвяне на всички необходими документи за извършване на правни сделки с недвижими имоти, учредяване и заличаване на ипотеки, разяснения и практически решения в областта на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, регулация, ПУП, етапи при реализиране на строителен процес, издаване на разрешение за строеж до издаване на разрешение за ползване, консултации във връзка с недопускане на незаконно строителство, процедури по ЗУТ и ЗКИР др.

Правна защита при административно-наказателни производства по ЗАНН и ЗДвП, правна защита при административни производства по АПК, ЗУТ, обжалване на заповед за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно ЗКИР и др.

Изготвяне на договори за продажба, замяна, дарения, наем, заем, изработка, поръчка, дружество, спогодби, договори с общи условия и др.
Изпълнително производство по ГПК и ДОПК – правна защита и съдействие по изпълнителни производства по ГПК и ДОПК.

Предбрачни договори, правна защита и помощ при развод (по исков ред или по взаимно съгласие), искове за установяване и оспорване на произход, наследствени правоотношения, делба (съдебна и доброволна), и др.

Правни съвети и консултации за започване на бизнес на територията на България – най-удачната форма на търговско дружество за всеки конкретен случай.
Регистрация на търговски дружества, промени в тях, ликвидация, търговски сделки, правна защита, съдействие по производство по несъстоятелност и др.

Правни съвети и изготвяне на документи, уреждащи идивидуалните и колективните трудови правоотношения. Защита при незаконно уволнение, нарушаване на трудовото законодателство и пр.

Представителство пред всички съдилища на територията на Република България, както и пред Арбитражния съд при БТПП.

КОНСУЛТАЦИЯ

Адвокат Николова ще е на Ваше разположение за онлайн консултация във вторник от 16:00 до 18:00 ч. и в четвъртък от 12:00 до 14:00 ч. През останaлото време ще отговаря при първа възможност.

За контакти:

  • Телефон: 02 / 961 54 40 / 0887 20 97 22
  • Град: София
  • Адрес: ул. Въртопo №150, Eт. 1, офис 101
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Карта: