ЕТ София Кирилова - проектиране и оценки на недвижими имоти град София

Оценете
(0 гласа)

Фирмата е регистрирана през м. 11.2001г. с основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж. София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г. От 2001г. до сега фирмата се занимава с проектантски услуги, геодезически дейности и оценки на недвижими имоти, като основни възложители са както части лица, така и по-големи инвеститори.  

Лицензи и оборудване:  

 Като юридическо лице  притежава регистрация за правоспособност за дейности по кадастър, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 ЗКИР под рег.№345, въз основа на Заповед №386/2001г. на Изп. Директор на АК 
Удостоверение за Пълна Проектанска правоспособност №09539 по част геодезия от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение №16/22.04.2005г. 


Удостоверение за проектанска правоспособност №09539 по част ВиК от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение на УС №105/03.02.2014г.


Лиценз №10005/ 05.11.2001г. от АП и Сертификат за оценки на недвижими имоти рег.№100101306/14.12.2009г. от КНОБ, Сертификат за оценки на машини и съоръжения №300100829/17.11.2014г. на КНОБ, Сертификат за земеделски земи и трайни насаждения №410100472/20.02.2015г. на КНОБ.


Техническо оборудване за извършване на дейността, като тотална станция, компютърна техника , принтер, скенер и софтуер за кадастър.

      • Проектиране

Изработване на инвестиционни проекти съгл. Наредба №4 от 21 май 2001г. Извършвани дейности свързани с инвестиционното проектиране:

  • Вертикално планиране

Проектите по вертикално планиране са част от инвестиционните проекти за сгради и съоръжения съгл. Наредба №4 от 21 май 2001г. По част геодезия включват трасировъчен план и вертикално палнироване.


Трасировъчен план:

 Той трябва да е разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. Съгл.изискванията на Наредба 4, трасировъчния план трябва да съдържа точното координатно разполагане на обекта, както и изходната опорна мрежа, от която ще се извършва трасирането и контрола по време на строителството. Координатите трябва да бъдат в Координатна система (1970г, Софийска или Локална),а височините във Височинна Система Балтийска (Локална)
Прилагат се данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите;
ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени


Вертикално планиране:
Планът за вертикално планиране се изработва върху генерален план или кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти, включва характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на сградите и съоръженията;
картограма на земните маси с изчисление на обемите изкопи и насипи във фигури или квадрати по средна работна кота и площ в таблици или ведомост и преместване на земните маси.

1-1.jpg 2-1.jpg 3-1.jpg 4-1.jpg 5-2.jpg 6-1.jpg

За контакти:

  • Телефон: 02 / 465 34 39 ; 0899 87 49 22
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Град: София
  • Адрес: ж.к.Връбница 2, бл.635, вх.А. ет.15, ап.49
  • Карта: