ОП Управление на отпадъците – Несебър

Оценете
(29 гласа)

Дейностите на ОП Управление на отпадъците – Несебър са:

  • Управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър;
  • Уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани  контейнери;
  • Транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо;
  • Третиране на строителни отпадъци;
  • Третиране на опасни отпадъци от бита, излязло от употреба  ел. и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични масла и други хидравлични масла, нехлорирани моторни , смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки, други моторни, смазочни и и масла за зъбни предавки, излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12, разтворители, масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25, бои, мастила, лепила; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
  • Дейности с отпадъци в „Еко парк“ на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, включващи определени видове отпадъци и кодове (описани подробно в Решение №1246 от Пр. №33/26.08.2015 г. на ОбС-Несебър)

За контакти: