Адвокат Петьо Данов

Оценете
(0 гласа)

Адвокат Петьо Данов предлага висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области на правото:

 • гражданско право;
 • търговско право;
 • вещно правo.

Адвокат Петьо Данов предлага правни консултации и услуги в областта на гражданското право.

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Изготвяне на договори;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел;

В своята правна кантора адвокат Петьо Данов предлага юридически консултации и услуги в областта на търговското право.

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци
 • Сделки с търговски предприятия Изготвяне на договори по
 • Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
 • Консултации по банкови сделки
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
 • Правни анализи по приватизационни сделки
 • Изготвяне на тръжна документация

Данов Адвокатската кантора на адвокат Петьо Данов предлага правни консултации и услуги в областта на вещното право.

 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси;
 • Регистрация на ЖСК и кооперации;
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори.

За контакти: